„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie mobilnego laboratorium fotograficznego jako atrakcji na imprezach o charakterze rekreacyjno – turystycznym.

Operacja mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: 1 nowe miejsce pracy (średnioroczny pełny etat).

​